Školní řád

 

 

Ředitelka Mateřské školy Choustníkovo Hradiště vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

 

 1. Práva zákonných zástupců dítěte:

 • na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,

 • podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí,

 • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),

 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelky nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci,

 • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,

 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

 1. Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

 • předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,

 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,

 • ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …),

 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně

 • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné, nejpozději do tří dnů,

 • nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,

 • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,

 • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),

 • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, parazitární infekce způsobená vší, teplota…),

 • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,

 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

 • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

3. Práva dětí:

 • na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,

 • na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností,

 • na účast ve hře odpovídající jeho věku,

 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje osobnosti, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),

 • na emočně kladné prostředí,

 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

4. Povinnosti dětí

 • dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,

 • řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,

 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),

 • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…).

 • chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí

 • dodržovat pravidla hygieny.

5. Stravování dětí

Podmínky stravování dětí včetně úplaty za stravné jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny nebo školní jídelny- výdejny.

6. Úplata za předškolní vzdělávání:

 • je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,

 • v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte,

 • vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

 • podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě.

 

7. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

8. Provoz mateřské školy je stanoven od 6,45 hodin do 15,45 hodin.

Děti se scházejí od 6:30 do 8:00 hodin. Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 9:30 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku.

 

Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12:00 do 12:15 hodin.

V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14:00 do 15:45 hodin. Budova je po celý den chráněna bezpečnostním zámkem. Rodiče a případné návštěvy si musí zazvonit u hlavního vchodu na zvonek a poté jsou do budovy vpuštěni. Žádáme o trpělivost, učitelka se při práci s dětmi pohybuje po třídě a přilehlých prostorách. Může to chvíli trvat, než bzučákem dveře otevře.

 

Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.

Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy.

 

 

 

9. Časový harmonogram režimových činností

06:30 – 09:30 spontánní hry dle volby dětí

pohybové a relaxační aktivity

didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální

08:30 – 09:00 hygiena, přesnídávka

09:30 – 11:30 převlékání, pobyt venku

11:30 – 12:00 hygiena, oběd

12:00 – 14:00 hygiena, odpočinek

klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:00 – 14:30 hygiena, svačina

14:30 – 16:00 odpolední zájmové činnosti

 

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím nástěnky v šatně dětí a na webových stránkách školy.

 

10. Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

 • mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,

 • k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy zajistí ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí a nebo 12 dětí, pokud jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,

 • v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost,

 • z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,

 • z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku,

 • podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy,

 • děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ochrana před sociálně patologickými jevy, diskriminací, násilím

Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.

 

V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

 

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

 

12. Přijímací řízení do mateřské školy:

 • termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května,

 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, Zpravodaje obecního úřadu, plakátů v obchodech a na poště, veřejné vývěsky obecního úřadu a na budově mateřské školy.

 • ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,

 • přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let,

 • přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,

 • dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,

 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

13. Povinnost předškolního vzdělávání:

 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,

 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hodin,

 • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,

 • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu,

 • náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 2.

14. Individuální vzdělávání

 • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání,

 • pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,

 • plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku,

 • oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

důvody pro individuální vzdělávání,

 • ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),

 • úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8:00 do 12:00 hodin v Mateřské škole Choustníkovo Hradiště,

 • ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů,

 • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

15. Ukončování předškolního vzdělávání

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

16. Podmínky zacházení s majetkem školy – děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

17. Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, na nástěnce v šatně dětí a je k nahlédnutí u ředitelky školy.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 15. 6. 2017, na provozní poradě dne 26. 6. 2017, a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017.

 

 

 

V Choustníkově Hradišti dne 26. června 2017

 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka školy 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

čj. ČŠI-H-836/10-H

Název školy: Mateřská škola Choustníkovo Hradiště
Adresa: 544 42 Choustníkovo Hradiště 42
Identifikátor: 650 057 465
IČ: 75 015 447
Místo inspekce: Mateřská škola Choustníkovo Hradiště
Termín inspekce: 20. - 21. září 2010

Předmět inspekční činnosti
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), ve znění pozdějších předpisů pro účely získávání a analýzy informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy.
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů.
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, zjišťování a hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.

Vzdělávací nabídka
Vzdělávací nabídka vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV), s motivačním názvem „Rok v mateřské škole“, který je v kontinuitě s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Nad rámec běžného vzdělávacího programu organizuje mateřská škola (dále MŠ) pro děti plavecký výcvik v Hořicích. Informace o škole mohou rodiče získat i na webových stránkách na adrese www.mschoustnikovohradiste.cz.
K podstatné změně od minulé inspekční činnosti došlo v obsazení funkce ředitelky, která byla jmenována zřizovatelem od 1. 7. 2008 na základě konkurzního řízení. Budova MŠ je dobře udržovaná, od nástupu ředitelky školy do funkce prošla několika změnami, které výrazně zlepšily prostorové a materiální podmínky školy k předškolnímu vzdělávání.
Příspěvková organizace Mateřská škola, Choustníkovo Hradiště je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení a vykonává činnost mateřské školy (dále také MŠ) a školní jídelny. Zřizovatelem je obec Choustníkovo Hradiště sídlící na adrese 544 42 Choustníkovo Hradiště 102. Cílová kapacita MŠ je 27 dětí. Ke dni inspekce bylo do MŠ zapsáno 27 dětí. V letošním školním roce škola nevykazuje žádné děti s odloženou školní docházkou. Provoz mateřské školy je zajištěn po dohodě s rodiči od 6:45 do 15:45 hodin. Většina dětí navštěvujících MŠ je z Choustníkova Hradiště a z blízkého okolí. Do mateřské školy dojíždějí i děti ze Dvora Králové nad Labem.
Ředitelka školy předložila dokumenty ověřující vznik školy. Byly porovnány vybrané údaje vedené ve zřizovací listině, v rozhodnutí o zápisu mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení a ve jmenovacím dekretu ředitelky. Uváděné údaje týkající se názvu školy, sídla, identifikačního čísla, právní formy, seznamu školských služeb, místa poskytovaného vzdělávání, jména ředitelky, názvu, sídla a identifikačního čísla zřizovatele jsou aktuálně platné. Kontrolou  údajů uvedených v rejstříku škol a školských zařízení bylo zjištěno, že telefonní číslo a emailová adresa školy uvedené v rejstříku škol neodpovídají skutečnosti. Na doporučení ČŠI požádala ředitelka školy již v průběhu inspekce o provedení zápisu změny příslušný krajský úřad.

 

Vzdělávání a jeho výsledky
Před zahájením inspekční činnosti ve škole byla ČŠI provedena komparativní analýza vzdělávacího programu. Předložený ŠVP PV obsahoval řadu informací, které byly částečně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále také RVP PV). Ředitelka školy byla s výsledkem komparativní analýzy seznámena v den zahájení inspekce. Bylo jí doporučeno, aby ŠVP PV dopracovala o chybějící informace, a tím tak zvýšila jeho vypovídající hodnotu pro čtenáře (rodiče, ČŠI, zřizovatele a další). Ředitelka školy připomínky akceptovala a v průběhu inspekce předložila doplněnou verzi, která je v souladu s požadavky na jeho zpracování uvedené v RVP PV.
Inspekční hospitace potvrdily, že poskytované předškolní vzdělávání probíhá na základě třídních vzdělávacích programů. Učitelky při výběru činností vycházejí z konkrétně stanovených cílů a zpravidla ze všech vzdělávacích oblastí. Integrované bloky jsou obohacovány o doprovodné aktivity (divadelní představení ve Dvoře Králové nad Labem, exkurze, tematické výlety, výstavy a další).
Vzdělávání dětí probíhalo v příjemné atmosféře. Nabídka připravená učitelkami byla pro děti zajímavá. Zvolená organizace poskytovala dostatečný prostor pro dětské hry. Učitelky respektovaly dobrovolné zapojení dětí, vytvořily jim i příležitosti k sebeuplatnění. Přechody k řízeným aktivitám s celou skupinou probíhaly plynule. Průběh vzdělávání měl příjemnou atmosféru, učitelky využívaly metody názornosti a přímého pozorovaní. Děti se zajímaly o nové informace, byly aktivní. Zařazování forem práce spojených s praktickými činnostmi ve skupinách tvořilo součást předškolního vzdělávání. Učitelky respektovaly věkové zvláštnosti dětí, kladené požadavky diferencovaly.
U dětí také rozvíjely tělesnou zdatnost a pohybové dovednosti včetně jemné motoriky. Obě učitelky povzbuzovaly děti, svým klidným a partnerským působením vytvářely příznivé klima a pozitivní komunikační zázemí. Na  rozvoj dětské tvořivosti měla pozitivní vliv vzdělávací nabídka kvalitních konstruktivních stavebnic, výtvarných a pracovních činností.
Předškolní vzdělávání zajišťuje osobnostní rozvoj dětí. Učitelky s dětmi spolupracují na partnerské úrovni. Děti se učily zvládat vzhledem k začátku školního roku činnosti spojené se stravováním, oblékáním, osobní hygienou a udržováním pořádku v hračkách a učebních pomůckách.
Děti projevovaly zájem o učení, řešení problému, byly vedeny k vyvozování logických souvislostí, k osvojení si elementárních poznatků důležitých pro další vzdělávání. Děti nejstarší věkové skupiny byly schopné se soustředit, vést rozhovor, zpravidla měly osvojeny pohybové a manipulační dovednosti. Učitelky vytvářejí příležitosti ke slovnímu vyjadřování dětí. Bylo zřejmé, že u dětí podporují slovně reagovat na různé podněty, sledovat děj, reprodukovat říkanky, písničky.
Učitelky sledují a vyhodnocují úspěšnost dětí. Pedagogické hodnocení je funkční, učitelky s poznatky dále pracují při poskytování individuální péče dětem. Pokroky a vývoj dětí pravidelně písemně vyhodnocují.
Ředitelka školy splňuje předepsanou odbornou kvalifikaci pro vyučování v MŠ, má vysokoškolské vzdělání. Ve škole působí další učitelka bez odborné kvalifikace, která v současné době zahájila studium předškolní pedagogiky na vyšší odborné škole. Ředitelka školy a učitelka vzájemně spolupracují.
Ve sledovaném období došlo k navýšení rozpočtu školy o prostředky určené MŠMT na realizaci rozvojových programů. V roce 2007 byly tyto prostředky použity na nákup zařízení, které slouží k připojení školní počítačové sítě k internetu. V roce 2008 se jednalo o prostředky určené k navýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovnic. Dotaci škola vyčerpala v plné výši na odměny pedagogickým pracovnicím, které se podílely na tvorbě ŠVP. V roce 2009 prostředky dotací umožnily zvýšit nenárokové složky platů pedagogickým i nepedagogickým pracovnicím a přispěly k řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti územních samosprávných celků. Jednalo se o zvýšení finančních prostředků na platy a s nimi související odvody na sociální a zdravotní pojištění. Při čerpání prostředků rozvojových programů škola postupovala v souladu se stanovenými pravidly a cíli jednotlivých programů.
Učitelka má možnost dále se vzdělávat, vedení školy jim vytváří velmi dobré podmínky. Z plánu dalšího vzdělávání a z předložených osvědčení je zřejmé, že se zaměřují na získávání nových vědomostí v oblastech řízení MŠ, psychologie, pedagogiky a vzdělávání mimořádně nadaných dětí v MŠ.
Ředitelka školy splňuje předpoklady pro výkon své funkce. V roce 2009 absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení. Vedení školy uplatňuje styl řízení založený na spoluúčasti a spolupráci zaměstnanců školy. Většinu kompetencí spojených s řízením školy si ředitelka školy ponechala, pedagogickou pracovnici pověřila dílčími úkoly. Její kontrolní činnost je v souladu s danými pravidly pro evaluaci a hodnocení, které jsou součástí ŠVP PV. Informační systém zajišťuje plynulý přenos informací uvnitř instituce vzhledem k velikosti školy především ústní formou. Plánovaně se konají pedagogické rady a provozní porady.
Organizace řízení mateřské školy je stanovena souborem organizačních norem školy. Školní matrika je vedena, některé chybějící údaje byly po vyzvání ČŠI doplněny v průběhu inspekce. Vedení MŠ zpracovalo vlastní hodnocení školy. Materiál má vypovídající hodnotu ve všech oblastech vzdělávání, po obsahové a formální stránce má velmi dobrou úroveň.
V materiálních podmínkách školy se odráží výrazná podpora zřizovatele a zájem ředitelky školy od svého nástupu do funkce o poskytování předškolního vzdělávání na co nejvyšší úrovni. Mateřská škola Choustníkovo Hradiště má svoji dlouholetou tradici. Je umístěna v jednopatrové budově, v blízkosti frekventované silnice. Nově vytvořený interiér třídy, na kterém ředitelka školy spolupracovala s designérem, poskytuje dětem podnětné zázemí k nejrůznějším skupinovým a individuálním aktivitám. Třída je kvalitně vybavena nejen hračkami, učebními pomůckami, ale i dalším doplňkovým materiálem. Bohatý je knižní fond dětské knihovny. Vedle počítačového vybavení s výukovými programy pro děti předškolního věku je ve třídě v dostatečném rozsahu i audiovizuální technika, rytmické a melodické nástroje. Ze strany materiálního vybavení škola poskytuje dětem i odpovídající podmínky podporující rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.
Ke změnám došlo i na školní zahradě, která bezprostředně navazuje na budovu MŠ. Svým funkčním postupným vybavováním poskytuje dětem zázemí k rekreačnímu pobytu. Stávající vybavení bylo doplněno novou dřevěnou průlezkou.
Škola hospodařila v letech 2007 - 2009 s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu, přijatými z rozpočtu zřizovatele, získanými hlavní a doplňkovou činností a se sponzorskými dary. Prostředky přidělené ze státního rozpočtu určené na přímé výdaje na vzdělávání použila především na platy, na odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, výdaje na úhradu sociálního a zdravotního pojištění, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb, nákup hraček, učebních pomůcek a osobních ochranných pracovních prostředků, na úhradu výdajů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a na ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů. Finanční prostředky poskytnuté na přímé výdaje na vzdělávání škola využila efektivně a hospodárně v souladu s účelem jejich přidělení.
Zřizovatel poskytuje finanční prostředky na zajištění provozu školy. Jsou využívány především k úhradě nákupů spotřebního a výukového materiálu, na platby za energie, opravy a údržbu. Ve sledovaném období se zřizovatel podílel i na úhradě nákupu hraček a učebních pomůcek. Příjmy z vlastní činnosti školy tvoří úplata za předškolní vzdělávání a tržby za stravné. Za účelem lepšího využití všech hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců povolil zřizovatel škole vykonávat doplňkovou činnost. Školní jídelna nabízí stravování   obědy cizím strávníkům. Prostředky získané doplňkovou činností jsou využívány ke zkvalitnění hlavní činnosti. Ředitelka školy se snaží posílit rozpočet o finanční prostředky z jiných zdrojů. V letech 2008 a 2009 obdržela škola dary od fyzických osob, které byly určeny především na finanční zajištění akcí školy, např. návštěvu divadla nebo zahradní slavnost a na nákup hraček.
Ředitelka školy při zápisu dětí do MŠ poskytla dostatečné informace veřejnosti o své vzdělávací nabídce a způsobu přijímání. V rámci správního řízení pro školní rok 2010/2011 byly přijaty všechny přihlášené děti. Příjímání dětí proběhlo dle platných zákonných ustanovení, škola umožnila všem dětem rovný přístup k předškolnímu vzdělání. Škola zprostředkovává rodičům kontakt na odborné poradenství v oblasti výchovně vzdělávacích problémů a logopedickou péči. Rodiče toho využívají.
Ředitelka a zaměstnanci školy se zabývají bezpečnostními, zdravotními a sociálními riziky, v případě potřeby jsou přijímána opatření. Pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí jsou v souladu se zákonnými ustanoveními podrobně rozpracována ve školním řádu, směrnicích a dalších podpůrných dokumentech školy. Při inspekčních prohlídkách nebyly zjištěny nedostatky a rizika ohrožující bezpečnost a zdraví dětí. Všechny prostory budovy využívané dětmi se jevily jako bezpečné. Děti jsou prokazatelně poučovány o možnostech vzniku úrazů a seznamovány s riziky ohrožující zdraví člověka
Mateřská škola je otevřena všem partnerům a vstřícná podnětným návrhům rodičů. Zaměstnanci školy plánují velké množství společných akcí pro děti i jejich rodiče, zvou na ně i obyvatele Choustníkova Hradiště. Na přípravě se podílejí i rodiče dětí. Je to například akce „Čarodějnice a čarodějové v mateřské škole“. Zaměstnanci školy organizují pro děti výlety do blízkého okolí - Kuksu, Dvora Králové nad Labem a Žirče. Vedení školy připravuje třídní schůzky. Vzájemný vztah rodičů a školy si učitelky stanovily jako jeden z ukazatelů kvality mateřské školy. Učitelky je včas informují a řeší společně problémy, které nastanou v průběhu docházky dítěte do MŠ.
Zřizovatel školy dle vyjádření ředitelky školy maximálně podporuje rozvoj a potřeby školy. Učitelky posilují u dětí sounáležitost s obcí, společně se podílejí na životě obce. Prezentují se na veřejnosti při „Vítání nových občánků“, zajišťují kulturní program pro seniory žijící v obci Choustníkovo Hradiště s názvem „Maškary jdou“.

Závěr
Posouzením formálních náležitostí údajů vedených v rejstříku škol byl zjištěn nesoulad se skutečností u telefonního čísla a e-mailové adresy školy. Ostatní údaje byly v souladu se skutečností. Škola informuje o vzdělávací nabídce způsobem dostupným všem zájemcům. Ředitelka školy ke vzdělávání přijala všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž rodiče o přijetí požádali. Vedení školy zajišťuje dětem odpovídající vzdělávání podle jejich potřeb a dle platného školského zákona. Spolupráce s partnery je na velmi dobré úrovni a podporuje naplňování vzdělávacích cílů školy.
Vzdělávací nabídka předškolního vzdělávání byla dětem blízká, učitelky upřednostnily metody a formy práce spojené s činnostním učením. Mateřská škola naplňuje požadavky současného pojetí předškolního vzdělávání a má pro to i vytvořeny velmi dobré podmínky. Připravují vzdělávací programy, které podporují aktivní spoluúčast dětí.
Koncepční záměry stanovila ředitelka školy konkrétně v koordinaci se starostou obce. Vedou ke zlepšení kvality podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.
Velmi dobře zpracovaný školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je vytvořen s ohledem na podmínky školy a upraven podle vzdělávacích možností a potřeb dětí. ŠVP PV je po dopracování ve všech kriteriích v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Škola hospodařila ve sledovaném období s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, s příspěvkem z rozpočtu zřizovatele, s vlastními příjmy a s finančními prostředky získanými z darů od fyzických osob. Finanční zdroje jsou účelně využívány k rozvoji osobnosti dětí a k naplňování školního vzdělávacího programu. Materiální podmínky školy vycházejí z přijatého školního vzdělávacího programu. Ředitelka školy ve spolupráci se zřizovatelem průběžně modernizuje vybavenost školy a školní zahrady. Personální podmínky školy jsou vyhovující, učitelky se zúčastňují vzdělávacích akcí.
Řízení školy je promyšlené a podporuje zvyšování kvality předškolního vzdělávání. Vlastní hodnocení školy i kontrolní a monitorovací procesy jsou realizovány efektivně. Ředitelka školy kvalitně plní úkoly a povinnosti vyplývající z její funkce.

Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opírá:
1. Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Choustníkovo Hradiště vydaná dne 30. 10. 2009, s účinností od 1. 11. 2009
2. Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj. 6135/SM/2008-3 o výmazu školní družiny z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 7. 2008, ze dne 29. 5. 2008
3. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o provedení výmazu základní školy z rejstříku škol a školských zařízení čj. 7 362/2008-21 s účinností od 1. 7. 2008, ze dne 4. 6. 2008
4. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení, ze dne 15. 9. 2010
5. Jmenovací dekret ředitelky školy čj. 362/08 do funkce s účinností od 1. 7. 2008, ze dne 28. 5. 2008
6. Plán DVPP na období 2009/2010, ze dne 1. 9. 2009
7. Osvědčení ze Studia pro ředitele škol a školských zařízení číslo 07-06-18-01/12, ze dne 21. 05. 2009
8. Osvědčení o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy za roky 2008, 2009 a 2010
9. Organizační řád mateřské školy platný ve školním roce 2010/2011, ze dne 31. 8. 2009
10. Doklady o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011
11. Třídní kniha vedená ve školním roce 2010/2011
12. Zápisy z jednání pedagogických rad v mateřské škole za školní roky 2008/2009 a 2009/2010
13. Inspekční zpráva čj. 095 199/02/04-1202, ze dne 4. 10. 2002
14. Školní matrika dětí mateřské školy – evidenční listy
15. Školní řád mateřské školy, platný ve školním roce 2010/2011, ze dne 1. 9. 2010
16. Vlastní hodnocení školy, školní rok 2009/2010, čj. 87/10
17. Rozvrh přímé pedagogické činnosti učitelek mateřské školy pro školní rok 2010/2011
18. Protokol o odborné technické kontrole tělocvičeného zařízení a hracích prvků na zahradě, ze dne 3. 12. 2009
19. Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí platná pro školní rok 2010/2011
20. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný pro školní rok 2010/2011
21. Třídní vzdělávací program platný pro školní rok 2010/2011
22. Docházka dětí vedená ve školním roce 2010/2011
23. Kniha úrazů
24. Záznamy o dětech vedené ve školním roce 2010/2011
25. Čtvrtletní výkazy Škol (MŠMT) P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za roky 2007, 2008 a 2009
26. Výkazy S 1-01 o mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2008 a k 30. 9. 2009
27. Úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro roky 2007, 2008 a 2009
28. Rozvaha sestavená k 31. 12. 2007, k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009
29. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2007, k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009
30. Hlavní kniha za období: 12/2007, 12/2008 a 12/2009
31. Účtový rozvrh pro roky 2007, 2008 a 2009
32. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem za roky 2007, 2008 a 2009
33. Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozvojových programů v letech 2008 a 2009

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu Česká školní inspekce, Smiřických 1237, 549 01 Náchod.
Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce.

Složení ispekčního týmu :

Mgr. Radomíra Bartošová ,  Bc. Miloslava Beránková ,  Bc. Věra Jiránková

V neděli 2. září 2018 od 14 hodin se v prostorách mateřské školy uskuteční Oslava 40. výročí otevření budovy mateřské školy v Choustníkově Hradišti a Loučení s prázdninami ve spolupráci s našimi hradišťtskými dobrovolnými hasiči.. Všichni jsou zváni a vítáni.

 

 

V Choustníkově Hradišti 4. 6. 2018 

Výsledky přijímacího řízení.

 Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2018: 

 1. č. 39/2018
 2. č. 36/2018
 3. č. 41/2018
 4. č. 37/2018
 5. č. 38/2018
 6. č. 44/2018

č. 42/2018  - zastaveno řízení 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) je Mgr. Emil Kudrnovský, telefon: 608431321

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště v době letních prázdnin 

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 16. 7. - 19. 8. 2018. 

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Zápis do mateřské školy

 

bude  v pátek dne 

11. května 2018

  od 9 do 15, 30 hod.                         

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Zdravotní průkaz dítěte

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2017:

 

 1. č. 45/2017

 2. č. 49/2017

 3. č. 40/2017

 4. č. 43/2017

 5. č. 38/2017

 6. č. 48/2017

 7. č. 46/2017

 8. č. 47/2017

 9. č. 42/2017

 10. č. 44/2017

 11. č. 39/2017

 12. č. 41/2017

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 17. 7. 2017 do 25 .8. 2017

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

Zápis do mateřské školy

 

bude v pátek dne 12. května 2017 od 9 do 15,30 h.

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)

 • Občanský průkaz

 • Rodný list dítěte

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2016:

 1. č. 41/2016

 2. č. 39/2016

 3. č. 36/2016

 4. č. 40/2016

 5. č. 42/2016

 6. č. 35/2016

 7. č. 37/2016

 8. č. 44/2016

 9. č. 43/2016

 10. č. 38/2016

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 11. července do 26. srpna 2016. V týdnu od 11. 7. 2016 budeme malovat celou školu, přivítáme jakoukoliv pomoc při úklidu.

Školní jídelna při Mateřské škole Choustníkovo Hradiště nebude vařit ani

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

 

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v souladu se školním řádem a souhlasem zřizovatele uzavřena o vánočních prázninách od 23.12.2015 do 3.1.2016. Mateřskou školu znovu otevřeme v pondělí 4. ledna 2016.

 

V době podzimních prázdnin (29.a 30.10.2015) bude v mateřské škole normální provoz.

 

Upozorňujeme rodiče v předstihu na uzavření mateřské školy o jarních prázdninách, které v tomto školním roce vycházejí na týden od 22.-26.2.2016.

 

V Choustníkově Hradišti 12. 6. 2015

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1.9.2015:

 

 1. 49/2015

 2. 50/2015

 3. 55/2015

 4. 57/2015

  

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena

od 13.července do 21.srpna 2015.

Na školní zahradě se v době uzavření bude budovat nové oplocení pozemku mateřské školy.

V této době nebude školní jídelna vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

 

 

V Choustníkově Hradišti 11. 5. 2015

        Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

PROVOZ MŠ

Od 6,45 - 15, 45 hod.
V 15,45 se školka zavírá !

tele[1].png

499 392 183
725 842 007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thunderbird.png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

adr[3].png

Mateřská škola
Choustníkovo Hradiště 42
544 42

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

email[3].png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Najdete nás:

mapa1.jpg

Kliknutím zvětšíte

http://www.mapy.cz/#mm=FP@sa=s@st=s@ssq=choustn%C3%ADkovo%20hradi%C5%A1t%C4%9B@sss=1@ssp=136381408_137153664_136415456_137179296@x=136392282@y=137161108@z=15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

provoz[3].png

VÁŽENÍ RODIČE:

ve školce můžeme být
od 6,30 do 16,00 hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

logo[1].jpg

dolni2[2].jpg