Školní řád

 

 

Ředitelka Mateřské školy Choustníkovo Hradiště vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

 

 1. Práva zákonných zástupců dítěte:

 • na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,

 • podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí,

 • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),

 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelky nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci,

 • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,

 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

 1. Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

 • předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,

 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,

 • ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …),

 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně

 • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné, nejpozději do tří dnů,

 • nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,

 • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,

 • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),

 • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, parazitární infekce způsobená vší, teplota…),

 • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,

 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

 • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

3. Práva dětí:

 • na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,

 • na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností,

 • na účast ve hře odpovídající jeho věku,

 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje osobnosti, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),

 • na emočně kladné prostředí,

 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

4. Povinnosti dětí

 • dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,

 • řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,

 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),

 • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…).

 • chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí

 • dodržovat pravidla hygieny.

5. Stravování dětí

Podmínky stravování dětí včetně úplaty za stravné jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny nebo školní jídelny- výdejny.

6. Úplata za předškolní vzdělávání:

 • je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,

 • v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte,

 • vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,

 • podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě.

 

7. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

8. Provoz mateřské školy je stanoven od 6,30 hodin do 16 hodin.

Děti se scházejí od 6:30 do 8:00 hodin. Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 9:30 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku.

 

Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12:00 do 12:15 hodin.

V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14:00 do 15:45 hodin. Budova je po celý den chráněna bezpečnostním zámkem. Rodiče a případné návštěvy si musí zazvonit u hlavního vchodu na zvonek a poté jsou do budovy vpuštěni. Žádáme o trpělivost, učitelka se při práci s dětmi pohybuje po třídě a přilehlých prostorách. Může to chvíli trvat, než bzučákem dveře otevře.

 

Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.

Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy.

 

 

 

9. Časový harmonogram režimových činností

06:30 – 09:30 spontánní hry dle volby dětí

pohybové a relaxační aktivity

didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální

08:30 – 09:00 hygiena, přesnídávka

09:30 – 11:30 převlékání, pobyt venku

11:30 – 12:00 hygiena, oběd

12:00 – 14:00 hygiena, odpočinek

klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:00 – 14:30 hygiena, svačina

14:30 – 16:00 odpolední zájmové činnosti

 

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím nástěnky v šatně dětí a na webových stránkách školy.

 

10. Provoz mateřské školy je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

 • mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,

 • k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy zajistí ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí a nebo 12 dětí, pokud jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,

 • v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost,

 • z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,

 • z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku,

 • podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy,

 • děti jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ochrana před sociálně patologickými jevy, diskriminací, násilím

Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.

 

V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

 

Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.

 

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

 

12. Přijímací řízení do mateřské školy:

 • termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května,

 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, Zpravodaje obecního úřadu, plakátů v obchodech a na poště, veřejné vývěsky obecního úřadu a na budově mateřské školy.

 • ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,

 • přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let,

 • přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,

 • dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,

 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

13. Povinnost předškolního vzdělávání:

 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,

 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hodin,

 • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,

 • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu,

 • náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 2.

14. Individuální vzdělávání

 • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání,

 • pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,

 • plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku,

 • oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

důvody pro individuální vzdělávání,

 • ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),

 • úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8:00 do 12:00 hodin v Mateřské škole Choustníkovo Hradiště,

 • ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů,

 • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

15. Ukončování předškolního vzdělávání

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

16. Podmínky zacházení s majetkem školy – děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

17. Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, na nástěnce v šatně dětí a je k nahlédnutí u ředitelky školy.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 15. 6. 2017, na provozní poradě dne 26. 6. 2017, a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017.

 

 

 

V Choustníkově Hradišti dne 26. června 2017

 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka školy 

 

Nabídka zaměstnání: 

Pro Mateřskou školu Choustníkovo Hradiště hledáme novou paní školnici a od nového školního roku také pomocnici do kuchyně. Popis obou pracovních pozicí:

 1. Školnice v mateřské škole. Celý úvazek (příp. zkrácený) s nástupem k 1. 8. 2021
 2. Pomocná kuchařka na umývání nádobí. Na dvě hodiny denně s nástupem k 1. 9. 2021

Výběrové řízení proběhne v mateřské škole     12. května 2021 od 15 hodin.

Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese: ms.choustnikovohradiste@seznam.cz.

Mgr. Ivana Mrštíková ředitelka MŠ

 

 

Č. j,: 56/2020                                                          V Choustníkově Hradišti

28. 5. 2020 

Výsledky přijímacího řízení.

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2020: 

 1. č. 41/2020
 2. č. 33/2020
 3.     č. 34/2020
 4. č. 38/2020
 5. č. 42/2020
 6. č. 35/2020
 7. č. 36/2020
 8. č. 44/2020
 9. č. 39/2020
 10. č. 43/2020

Žádám rodiče přijatých dětí, aby si v týdnu od 8. – 12. 6. 2020 přišli vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí“ a poskytnuté doklady k přijímacímu řízení, nejlépe od 9-12 hod. nebo 14-16 hod. 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin:

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 15.7. - 16.8.2019. Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

 

Výsledky přijímacího řízení 2019.

Do MŠ Choustníkovo Hradiště byly od 2. 9. 2019 přijaty děti s registračním číslem:

č. 45/2019

č. 46/2019 

Mgr. Ivana Mrštíková

 

V neděli 2. září 2018 od 14 hodin se v prostorách mateřské školy uskuteční Oslava 40. výročí otevření budovy mateřské školy v Choustníkově Hradišti a Loučení s prázdninami ve spolupráci s našimi hradišťtskými dobrovolnými hasiči.. Všichni jsou zváni a vítáni.

 

 

V Choustníkově Hradišti 4. 6. 2018 

Výsledky přijímacího řízení.

 Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2018: 

 1. č. 39/2018
 2. č. 36/2018
 3. č. 41/2018
 4. č. 37/2018
 5. č. 38/2018
 6. č. 44/2018

č. 42/2018  - zastaveno řízení 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) je Mgr. Emil Kudrnovský, telefon: 608431321

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště v době letních prázdnin 

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 16. 7. - 19. 8. 2018. 

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Zápis do mateřské školy

 

bude  v pátek dne 

11. května 2018

  od 9 do 15, 30 hod.                         

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Zdravotní průkaz dítěte

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2017:

 

 1. č. 45/2017

 2. č. 49/2017

 3. č. 40/2017

 4. č. 43/2017

 5. č. 38/2017

 6. č. 48/2017

 7. č. 46/2017

 8. č. 47/2017

 9. č. 42/2017

 10. č. 44/2017

 11. č. 39/2017

 12. č. 41/2017

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 17. 7. 2017 do 25 .8. 2017

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

Zápis do mateřské školy

 

bude v pátek dne 12. května 2017 od 9 do 15,30 h.

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)

 • Občanský průkaz

 • Rodný list dítěte

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2016:

 1. č. 41/2016

 2. č. 39/2016

 3. č. 36/2016

 4. č. 40/2016

 5. č. 42/2016

 6. č. 35/2016

 7. č. 37/2016

 8. č. 44/2016

 9. č. 43/2016

 10. č. 38/2016

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 11. července do 26. srpna 2016. V týdnu od 11. 7. 2016 budeme malovat celou školu, přivítáme jakoukoliv pomoc při úklidu.

Školní jídelna při Mateřské škole Choustníkovo Hradiště nebude vařit ani

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

 

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v souladu se školním řádem a souhlasem zřizovatele uzavřena o vánočních prázninách od 23.12.2015 do 3.1.2016. Mateřskou školu znovu otevřeme v pondělí 4. ledna 2016.

 

V době podzimních prázdnin (29.a 30.10.2015) bude v mateřské škole normální provoz.

 

Upozorňujeme rodiče v předstihu na uzavření mateřské školy o jarních prázdninách, které v tomto školním roce vycházejí na týden od 22.-26.2.2016.

 

V Choustníkově Hradišti 12. 6. 2015

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1.9.2015:

 

 1. 49/2015

 2. 50/2015

 3. 55/2015

 4. 57/2015

  

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena

od 13.července do 21.srpna 2015.

Na školní zahradě se v době uzavření bude budovat nové oplocení pozemku mateřské školy.

V této době nebude školní jídelna vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

 

 

V Choustníkově Hradišti 11. 5. 2015

        Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

PROVOZ MŠ

Od 6,45 - 15, 45 hod.
V 15,45 se školka zavírá !

tele[1].png

499 392 183
725 842 007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thunderbird.png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

adr[3].png

Mateřská škola
Choustníkovo Hradiště 42
544 42

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

email[3].png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Najdete nás:

mapa1.jpg

Kliknutím zvětšíte

http://www.mapy.cz/#mm=FP@sa=s@st=s@ssq=choustn%C3%ADkovo%20hradi%C5%A1t%C4%9B@sss=1@ssp=136381408_137153664_136415456_137179296@x=136392282@y=137161108@z=15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

provoz[3].png

VÁŽENÍ RODIČE:

ve školce můžeme být
od 6,30 do 16,00 hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

logo[1].jpg

dolni2[2].jpg