Vzdělávací program


Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil  v mateřské školce.

                                                   Robert Fulghum

 

                                                                                                                         

Projednáno na pedagogické radě dne: 7.9.2017

                                       Mgr. Ivana Mrštíková
                                              ředitelka MŠ
                                        Choustníkovo Hradiště    
               

Vize:
Mateřskou školu v Choustníkově Hradišti rozvíjet a kultivovat, vytvořit natolik podnětné prostředí, aby se stala základnou pro transformaci podmínek  pro změnu způsobu stimulace v základním školství.

INFORMACE O ŠKOLE

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště  je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je obec Choustníkovo Hradiště, nová zřizovací listina byla schválena dne 26. 10. 2009,        

 IČO 75015447.

 

 Členění: Mateřská škola 

                Školní jídelna

 

 Adresa školy: Mateřská škola Choustníkovo Hradiště 

                          544 42 Choustníkovo Hradiště 42

 

Telefon: 499392183

                725842007 

Mail: ms.choustnikovohradiste@seznam.cz

 

WWW stránky: www.mschoustnikovohradiste.cz

 

 Škola je od 1.7.2008 samostatným právním subjektem, ředitelkou se stala k tomuto datu  Mgr. Ivana Mrštíková. Celková kapacita mateřské školy je od 1. ledna 2011 30 dětí. Předškolní vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu, který byl vypracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Název školního vzdělávacího programu je „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“.

 

 Provoz mateřské školy: pondělí - pátek     6,30 – 16,00

 

Počet pedagogických pracovníků: 3 

Počet provozních pracovníků: 3

 

 

USPOŘÁDÁNÍ  DNE
 
 

Dopolední blok spontánních a řízených činností

  6,30   začátek provozu

  8,10   ranní cvičení, hygiena

  8,30   přesnídávka

  8,45   rozvíjení osobnosti dítěte ve skupinách i individuálně hravou formou (rozdělení dětí

            na mladší a starší)

  9,10   starší děti – didakticky zacílená činnost záměrného i spontánního učení

            mladší děti – příprava na pobyt venku

  9,30   pobyt venku

 11,30  oběd

            Odpolední blok spontánních a řízených činností

 12       odpočinek dle potřeby dětí, relaxační chvilka

 13       zájmové činnosti pro děti, které nespí

 14       hygiena, svačina

 14,30  odpolední zájmové činnosti

 16,00  ukončení provozu


CHARAKTERISTIKA  MŠ - SPECIFIKA A HISTORIE

 

        Historie předškolního vzdělávání v obci Choustníkovo Hradiště je velice bohatá a dlouhá. V kronice mateřské školy se datuje její počátek v roce 1923, mateřská škola byla       ve dvacátých letech součástí školy obecné.  Od školního roku 1945/46 je školní kronika řádně vedena a lze z ní vyčíst nejen počty zapsaných dětí, personální obsazení, ale i přemísťování mateřské školy do různých budov v obci.

Mateřská škola začínala v budově čp. 24 ve zcela nevyhovujících prostorách. V červnu 1952  se přemísťuje do čp. 161 a stává se mateřskou školou s celodenní provozem od 7 do 18 hodin. Po pěti letech se však stěhují znova, uvolňují prostory nově zřizované zemědělské škole a stěhují se do budovy čp. 79. V kronice se opět objevují stížnosti na stav budovy: „škola nevypadá jako škola“. Počty dětí se ustálily kolem 30. Od roku 1952 je ředitelkou paní Věra Pištová, která provází předškolní vzdělávání v obci dlouhých 26 let. V kronice jsou zaznamenány její stížnosti na neutěšený stav školní budovy i jednání o vybudování školy nové. Těsně před dokončením nové budovy však v březnu 1978 končí Věra Pištová ze zdravotních a osobních důvodů a ředitelkou se stává paní Božena Bartošková. Tato dokončuje a zařizuje novou dvoutřídní školu, která je slavnostně otevřena 4. 9. 1978.Do Choustníkova Hradiště dojíždí 10 dětí ze Dvora Králové nad Labem i z okolních vesnic.

Ze zápisů v kronice lze vyvodit, že představitelé obce měli příliš velkorysé plány a velká očekávání narozených dětí v obci. Již po 2 letech je z dvoutřídní mateřské školy jednotřídka a tak je tomu dodnes. V červnu 1980 nešťastně zahyne ředitelka Božena Bartošková při automobilové nehodě a ředitelkou se stává paní Jaroslava Dlabolová. Střídají se zaměstnanci, buduje se zahrada. V roce 1983 nastupuje do mateřské školy jako učitelka paní Marie Dittrichová, která se stává druhou významnou osobou předškolního vzdělávání v obci. Na podzim 1986 se tu stala ředitelkou, ustálila kolektiv  a řediteluje tu dlouhých 15 let. V roce 1994  přichází do mateřské školy Choustníkovo Hradiště jako učitelka paní Hana Pištová a zůstává tu jako učitelka, ředitelka a poté vedoucí učitelka až do roku 2008.

     V roce 2003 vzniká právní subjekt Základní škola a Mateřská škola, Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov. Ředitelkou se stala paní Mgr. Iljana Durecová, která pověřila vedením mateřské školy paní Hanu Pištovou. V roce 2007/08 už je v mateřské škole zapsáno pouze 21 dětí, paní Hana Pištová pracuje pouze dopoledne, odpoledne „dohlídává“ děti školnice paní Vlasta Vaníčková.

K 30. 6. 2008 je zrušena Základní škola a Školní družina a zůstává pouze Mateřská škola a Školní jídelna, která zajišťuje v doplňkové činnosti i stravování důchodců v obci. Do mateřské školy od září 2008 dochází 27 dětí a hlásí se další zájemci o přijetí.

Od ledna 2011 byla upravena bývalá školní jídelna v suterénu budovy na tzv.“malou třídu“ a zvýšena kapacita mateřské školy na 30 dětí. Ani tato kapacita však nestačí ke kladnému vyhovění všech žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Přednostně jsou přijímány děti 1 rok před základní školní docházkou a děti z obce Choustníkovo Hradiště.  

Naše mateřská škola je klasickou dvoupatrovou budovou původně z 60-70 let s postupně klesající dětskou populací, kdy většina „občanské vybavenosti“ ve vesnicích byla budována v akci Z. Budova je typizovaná, dvoupatrová, panelová (architekti té doby byli významně omezováni ČSN, které preferovaly pouze funkčnost, ale nedovolovaly jim využít svou kreativitu např. v estetické oblasti). Proto mateřská škola vyhovuje hygienickým normám a potřebám a optimalizaci estetického prostředí jsme zajistili za poslední 4 roky.

Je využíváno především 1. patro, v přízemí se nachází šatna a z druhé strany budovy se zvláštním vchodem je vybudováno zdravotní středisko. V suterénu je kuchyň a z bývalé školní jídelny je od ledna 2011 upravena malá třída. Mateřská škola má přiměřeně velkou školní zahradu s běžným vybavením. V červenci 2012 byla na zahradu pořízena nová věž se skluzavkou. Budova mateřské školy je na místě, které je lehce dosažitelné ze všech míst v obci.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a pomoci jim s integrací do společnosti.

Pracujeme podle nového Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, na jehož základě byl vypracován školní vzdělávací program; nabízíme kvalitní pedagogickou a psychologickou péči o všechny děti naší školy. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti. Pro starší děti využíváme jako doplňkové aktivity metodiku Figurková školička, jejíž lektorkou se stala ředitelka MŠ.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo šťastné a spokojené.


 
CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU

      Narodili jsme se na velké kouli – zeměkouli – a budeme tady žít. A ti nejmoudřejší pochopili, že pro tohle žití je připravila (a vybavila kompetencemi) mateřská škola. Třeba pan pastor Robert Fulghum řekl a také zapsal své krédo: „ Všechno, co opravdu potřebuju znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole.

Tohle jsem se tam naučil:  O všechno se rozděl.
       Hraj fér.
       Nikoho nebij.
       Vracej věci tam, kde jsi je našel.
       Uklízej po sobě.
       Neber si nic, co ti nepatří.
       Když někomu ublížíš, řekni promiň.
       Před jídlem si umyj ruce…
       Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se…
       Nepřestávej žasnout…
       Zlaté rybičky, křečci, bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku – všichni    
       umřou. My také.
       A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil –
       největší slovo ze všech – DÍVEJ SE.“

    Vzhledem k tomu, že se naše mateřská škola nachází na vesnici, klasickém vesnickém prostředí, chceme využívat podmínek, které se v okolí MŠ nachází. Celý program naší společné práce se odvíjí od čtvera ročních období, jejichž charakteristické rysy jsme zakomponovali do jednotlivých měsíčních tématických bloků. Dílčí cíle z RVP PV jsme rozpracovali do jednotlivých témat tak, aby byly plněny v průběhu roku všechny dílčí cíle a byly dosaženy očekávané životní kompetence dětí ve všech sledovaných oblastech.
 
KONCEPCE MŠ
 
Motto: „ Svět je místo k báječnému životu“

Dlouhodobé cíle

1.  Probudit aktivní zájem dítěte objevovat a učit se i jeho touhu a odvahu ukázat, co všechno se dokáže naučit.
2. Vytvořit dítěti optimální podmínky jeho osobnostního vývoje a společenské integrace a pomoci mu k tomu, aby se cítilo spokojené a bylo – v rámci svých možností – co nejvíce samostatné.

3. Integrovat specifickou věkovou skupinu dvouletých dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do věkově heterogenní sociální skupiny starších dětí.

Předpoklady naplňování dlouhodobých cílů
1.a)  Rozvíjet předpoklady socializace, věnovat pozornost mezilidským vztahům, úctě,  
        důvěře, vzájemné pomoci.                           
b) Integrace dětí se zdravotním postižením a zdravotním oslabením do kolektivu.
c) Zkvalitňovat proces dlouhodobé a kontinuální pedagogické diagnostiky. Spolupracovat
na tomto se všemi složkami poradenského systému (PPP, SPC) a též se speciální mateřskou školou v Choustníkově Hradišti.

2.a) Zaměřit se na správnou výslovnost, tím umožnit dítěti bezproblémovou komunikaci a
       snadný přechod do ZŠ, rozvíjet pasivní i aktivní slovní zásobu, schopnost a potřebu
       spontánní komunikace.
   b) Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.

3. Vytvořit přiměřené sociální pozice pro skupinu dvouletých dětí.
  
 
FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

        Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne a to vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Předškolní výchova a vzdělávání v naší mateřské škole stimuluje celou osobnost dítěte. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní výchovně vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní spontánní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interakčním učení, aktivací a rozvíjením sociálních dovedností a pozitivně laděné komunikace. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Vzdělávací činnosti v naší mateřské škole jsou založeny na  přímých zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z jeho zvídavosti a potřeby objevovat.

      Děti integrované jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů ( na škole pracuje speciální pedagožka a logopedka ) . Kromě běžné nabídky standardních aktivit poskytujeme další speciálně pedagogické činnosti, které napomáhají k optimálnímu rozvoji osobnosti a co největší samostatnosti dítěte.

       Přísně individuální přístup volíme pro předškolní děti (včetně dětí s odkladem školní docházky). U dětí s vadou řeči provádíme individuální logopedickou péči.

       Pro dvouleté děti jsme upravili režim dne. Na pobyt venku budou odcházet do šatny se školní asistentkou dřív než ostatní děti, aby měly na sebeobslužné aktivity dostatek času. Při návratu se budou převlékat již v 11 hodin a obědvat začnou dřív než ostatní děti. Během dne jim umožníme odpočinkové chvilky v terapeutickém bazénku s míčky.

       Ve vzdělávání mimořádně nadaných se řídíme doporučeními krajského koordinátora péče o tyto děti. Vždy předchází co nejdetailnější diagnostika těchto dětí, kterou iniciujeme.

        Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit (např.: předplavecký výcvik, výlety a exkurse, společné akce rodičů a dětí, Z pohádky do pohádky, zábavná odpoledne s rodiči, vítání občánků, vystoupení    pro jubilanty obce,  apod.)


 
ZPŮSOB   VZDĚLÁVÁNÍ   V NAŠÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLE

Motto: „Dítě ve škole nesmí mít pocit, že stojí na okraji propasti.“  Petr Musil, ředitel Základní školy a tvůrce pojmu otevřená škola.

       Příchod do mateřské školy je pro dítě obrovským vývojovým skokem v sociální oblasti. Zpočátku je někdy bezradné, neví, co očekávat. Těší se a bojí se, prožívá směsici pocitů na velmi rozsáhlé škále. Základní pedagogicko – filosofickou myšlenkou a zásadou je: dítě musí mít ve škole pocit bezpečí.
        V mateřské škole se učíme všemu, co pro život potřebujeme. Ani nevíme, že se učíme. A přesto jsme stále lepší, báječnější, víme (a umíme) stále více a více věcí. Protože mateřská škola je informační prostředí ve všech oblastech (socializace, rozumový vývoj, emociální zrání).
        Žití není jenom pozitivní, vývoj není přímočarý. Učíme se stále a jak se učíme, občas uděláme chybu. Ale to nevadí, chyba je přijatelná, ale musí být zkušeností, která koriguje naši (dětskou) další činnost.
         „Příprava na školu“ je samozřejmou součástí práce mateřské školy. Jde především  o pomoc dítěti ve vyrovnání jeho šancí - tzn., že každému dítěti by měly být v průběhu předškolního vzdělávání vytvářeny takové podmínky, aby postupně a dostatečně rozvíjelo svůj všestranný potenciál a aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo úrovně rozvoje a výsledků učení, které odpovídají jeho osobním schopnostem a možnostem, genese a věkovým zvláštnostem
.

ORGANIZACE  VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola je jednotřídní a tedy heterogenní. Přijímány jsou děti ve věku od 2 do 6 let, ve výjimečných případech i děti mladší.
Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
Termín přijímacího řízení je zveřejňován v místním tisku a na veřejných vývěskách. Pokud není kapacita mateřské školy naplněna, přijímáme děti i v průběhu školního roku.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy je podmíněno kritérii:

1)  děti s povinným předškolním vzděláváním

2)  děti s trvalým bydlištěm v obci Choustníkovo Hradiště

3)  děti podle věku (rozhoduje datum narození) – od nejstarších po nejmladší

       Na konci školního roku 2016/2017 odešlo z naší mateřské školy do základní školy 11 dětí. Jeden chlapec s opožděným vývojem řeči byl přijat do speciální MŠ v Choustníkově Hradišti. V letošním školním roce 2017/2018 máme 8 předškoláků (2 chlapci s OŠD) - a z těchto dětí jsme vytvořili skupinu, se kterou pracujeme specifickými metodami a používáme specifické prostředky. Cílovou kategorií jsou takové kompetence, aby děti byly schopné bez problémů zvládnout přechod do základní školy (/většina předškoláků v loňském roce zvládla úspěšně přechod do různých základních škol).

Novou skupinou, podléhající specifickým vzdělávacím potřebám, jsou 4 dvouleté děti, o které bude dopoledne pečovat školní asistentka (finanční prostředky jsme získali z projektu MŠMT, tzv. šablon). Asistentku pedagoga jsme zajistili pro autistického chlapce, který nastoupil do mateřské školy už v září 2016. Všechny učitelky MŠ a asistentky spolupracují tak, aby byl optimální vývoj všech dětí a jejich specifické potřeby zajištěny.

 AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY  :

Září  Schůzka rodičů

Říjen, Listopad  Vycházky do okolí školky ( les, rybník,.), výlety autobusem, návštěva ZŠ ( předškoláci).   

Prosinec   Barborka ve školce, Čertí dopoledne, Zdobení perníčků a slaného těsta, Zdobení stromečku, Odpolední vánoční tvoření s rodiči, soutěž o nejhezčího andílka,..

Návštěva ZŠ Logopedické - výstava

Leden, Únor    Sportovní dopoledne na sněhu, Srdíčkové dopoledne, Maškarní karneval, Z pohádky do pohádky                                                                    

Březen    Barevný týden v MŠ , návštěva zvířátek ( domácích) , Velikonoční výstava v Logopedické škole, zábavné odpoledne pro rodiče – soutěž  ,,O velikonoční vajíčko"                                                

Duben    Zápis do ZŠ . Den Země.  
  Malujeme na chodníky – soutěž o nejkrásnější obrázek křídou.
 Čarodějnice a čarodějové v mateřské škole

Květen Zápis do MŠ
            Den matek – besídka pro maminky
            Návštěva různých zaměstnání ( potraviny, autodíly, cukrárny,..). My se školy nebojíme – návštěva v 1.tř. ZŠ
            
Červen Dětský den
            Rozloučení s předškoláky – soutěžní odpoledne pro rodiče a děti, cestujeme po okolí,..

 

 BĚHEM ROKU SE UČÍME A NAVŠTĚVUJEME: 

Figurková školička

Logopedická prevence

Prvky Environmentální výchovy ( vycházky a tvoření v přírodě)

Vzájemná spolupráce s MŠ Žireč, MŠ a ZŠ Kocbeře, MŠ a ZŠ Chvalkovice, ZŠ Schulzovy Sady

Návštěva divadelního představení ve Dvoře Králové n./L.

Návštěva loutkového divadla Jaroměř

Odpolední tvoření s rodiči ( velikonoční i vánoční)

Výlety - ZOO, Kuks, návštěva zámku ( Náchod, Ratibořice)

Výlety, dle aktuálních nabídek

Plavecký kurz v Hořicích

Program pro jubilanty obce

Program - ,,vítání občánků "

Beseda pro rodiče ,,Školní zralost"

 

 

 

 

 

 

Nabídka zaměstnání: 

Pro Mateřskou školu Choustníkovo Hradiště hledáme novou paní školnici a od nového školního roku také pomocnici do kuchyně. Popis obou pracovních pozicí:

 1. Školnice v mateřské škole. Celý úvazek (příp. zkrácený) s nástupem k 1. 8. 2021
 2. Pomocná kuchařka na umývání nádobí. Na dvě hodiny denně s nástupem k 1. 9. 2021

Výběrové řízení proběhne v mateřské škole     12. května 2021 od 15 hodin.

Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese: ms.choustnikovohradiste@seznam.cz.

Mgr. Ivana Mrštíková ředitelka MŠ

 

 

Č. j,: 56/2020                                                          V Choustníkově Hradišti

28. 5. 2020 

Výsledky přijímacího řízení.

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2020: 

 1. č. 41/2020
 2. č. 33/2020
 3.     č. 34/2020
 4. č. 38/2020
 5. č. 42/2020
 6. č. 35/2020
 7. č. 36/2020
 8. č. 44/2020
 9. č. 39/2020
 10. č. 43/2020

Žádám rodiče přijatých dětí, aby si v týdnu od 8. – 12. 6. 2020 přišli vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí“ a poskytnuté doklady k přijímacímu řízení, nejlépe od 9-12 hod. nebo 14-16 hod. 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin:

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 15.7. - 16.8.2019. Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

 

Výsledky přijímacího řízení 2019.

Do MŠ Choustníkovo Hradiště byly od 2. 9. 2019 přijaty děti s registračním číslem:

č. 45/2019

č. 46/2019 

Mgr. Ivana Mrštíková

 

V neděli 2. září 2018 od 14 hodin se v prostorách mateřské školy uskuteční Oslava 40. výročí otevření budovy mateřské školy v Choustníkově Hradišti a Loučení s prázdninami ve spolupráci s našimi hradišťtskými dobrovolnými hasiči.. Všichni jsou zváni a vítáni.

 

 

V Choustníkově Hradišti 4. 6. 2018 

Výsledky přijímacího řízení.

 Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2018: 

 1. č. 39/2018
 2. č. 36/2018
 3. č. 41/2018
 4. č. 37/2018
 5. č. 38/2018
 6. č. 44/2018

č. 42/2018  - zastaveno řízení 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) je Mgr. Emil Kudrnovský, telefon: 608431321

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště v době letních prázdnin 

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 16. 7. - 19. 8. 2018. 

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Zápis do mateřské školy

 

bude  v pátek dne 

11. května 2018

  od 9 do 15, 30 hod.                         

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Zdravotní průkaz dítěte

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2017:

 

 1. č. 45/2017

 2. č. 49/2017

 3. č. 40/2017

 4. č. 43/2017

 5. č. 38/2017

 6. č. 48/2017

 7. č. 46/2017

 8. č. 47/2017

 9. č. 42/2017

 10. č. 44/2017

 11. č. 39/2017

 12. č. 41/2017

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 17. 7. 2017 do 25 .8. 2017

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

Zápis do mateřské školy

 

bude v pátek dne 12. května 2017 od 9 do 15,30 h.

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)

 • Občanský průkaz

 • Rodný list dítěte

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2016:

 1. č. 41/2016

 2. č. 39/2016

 3. č. 36/2016

 4. č. 40/2016

 5. č. 42/2016

 6. č. 35/2016

 7. č. 37/2016

 8. č. 44/2016

 9. č. 43/2016

 10. č. 38/2016

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 11. července do 26. srpna 2016. V týdnu od 11. 7. 2016 budeme malovat celou školu, přivítáme jakoukoliv pomoc při úklidu.

Školní jídelna při Mateřské škole Choustníkovo Hradiště nebude vařit ani

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

 

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v souladu se školním řádem a souhlasem zřizovatele uzavřena o vánočních prázninách od 23.12.2015 do 3.1.2016. Mateřskou školu znovu otevřeme v pondělí 4. ledna 2016.

 

V době podzimních prázdnin (29.a 30.10.2015) bude v mateřské škole normální provoz.

 

Upozorňujeme rodiče v předstihu na uzavření mateřské školy o jarních prázdninách, které v tomto školním roce vycházejí na týden od 22.-26.2.2016.

 

V Choustníkově Hradišti 12. 6. 2015

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1.9.2015:

 

 1. 49/2015

 2. 50/2015

 3. 55/2015

 4. 57/2015

  

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena

od 13.července do 21.srpna 2015.

Na školní zahradě se v době uzavření bude budovat nové oplocení pozemku mateřské školy.

V této době nebude školní jídelna vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

 

 

V Choustníkově Hradišti 11. 5. 2015

        Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

PROVOZ MŠ

Od 6,45 - 15, 45 hod.
V 15,45 se školka zavírá !

tele[1].png

499 392 183
725 842 007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thunderbird.png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

adr[3].png

Mateřská škola
Choustníkovo Hradiště 42
544 42

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

email[3].png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Najdete nás:

mapa1.jpg

Kliknutím zvětšíte

http://www.mapy.cz/#mm=FP@sa=s@st=s@ssq=choustn%C3%ADkovo%20hradi%C5%A1t%C4%9B@sss=1@ssp=136381408_137153664_136415456_137179296@x=136392282@y=137161108@z=15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

provoz[3].png

VÁŽENÍ RODIČE:

ve školce můžeme být
od 6,30 do 16,00 hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

logo[1].jpg

dolni2[2].jpg