Vnitřní řád školní jídelny, Choustníkovo Hradiště

Řád je platný pro děti a zaměstnance mateřské školy a cizí strávníky.

Vyplývá ze:

 • zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

 • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování..., ve znění pozdějších předpisů

 • platných hygienických předpisů

Právo na odběr jídel – pouze v době pobytu v MŠ.

Polodenní pobyt – přesnídávka + oběd.

Celodenní pobyt – přesnídávka + oběd + svačina.

Výdej jídel :

přesnídávka v 8.30 h. oběd v 11.30 h.svačina ve 14.00 h.

Důchodci stravující se ve školní jídelně, výdej ve 12.00 h.

Důchodci, cizí strávníci a pracovníci MŠ, kteří si odebírají obědy do jídlonosičů, výdej ve 12.10.h.přes výdejní okénko v kuchyni.

Postup při výdeji jídel: přednost mají vždy děti MŠ.

Ostatním strávníkům je oběd vydáván vždy až po výdeji v MŠ, oběd vydává kuchařka dětem přímo ve třídě, kde si dítě samo určí kolik toho sní,není tak stresované při pohledu na plný talíř jídla,kdy už předem ví že to nesní. Dohled při stravování a bezpečnost dětí zajišťují učitelky MŠ. Mimořádný úklid při stravování zajišťuje pracovnice MŠ.

Ve školní jídelně si mohou zaměstnanci odebírat obědy do jídlonosičů, čas výdeje musí dodržovat jako cizí strávníci v čase 12.10.h.přes výdejní okénko v kuchyni.

Odhlašování :den předem do 15.00 h.osobně, telefonicky na číslo 499 392 183 nebo na

e–mail http://www.mschoustnikovohradiste.cz – skolnijidelna@mschoustnikovohradiste.cz

V případě náhlého onemocnění nebo jiných vážných důvodů je možné odhlásit ráno telefonicky do 07.30 h. Rodiče dětí z MŠ si mohou první den nepřítomnosti oběd odebrat v jídlonosiči v kuchyni přes výdejní okénko od 12.00.h do 12.30.h. Další den lze oběd odhlásit nebo vám bude k ceně oběda započítaná i věcná a mzdová režie.

Přihlašování:

Pouze den předem do 15.00 h.z důvodu objednávky potravin.

Termín úhrady placení obědů:

Od září 2010 je zaveden nový způsob úhrady stravného.

Uhradu stravného budete posílat na účet MŠ č.účtu 86 – 0301 120 217 / 0100.

Důchodci mají možnost platit stravné vždy 20.každého měsíce hotově p.ředitelce MŠ, Mgr.Ivaně Mrštíkové. Stravné pro důchodce činí 880,- Kč, pro cizí strávníky 1218,- Kč.

K 15. září doporučuji zřídit trvalý příkaz na říjen a další měsíce ( výpisy z bankovního účtu přichází k 20.dni v měsíci a platba musí být na účtu MŠ). Pokud se v mateřské škole stravujete nepravidelně, zvolte částku na následující měsíc tak, aby jste měli dostatečnou finanční rezervu.

Vyučtování stravného bude sledováno a kontrolováno pravidelně každý měsíc. Přeplatky budou 2 krát za rok poslány zpět na váš účet a to v lednu a červnu.

Sanitační řád

 

Likvidace odpadu :

 • Komunální odpad se likviduje do popelnic.

 • Skrmný odpad se likviduje částečně do popelnic a WC.

 • Tvrdý chléb a skořápky od vajec si odebírá kuchařka M.Blažková.

 • Tento odpad se ukládá hned po použití do obalu v umývárně pro personál.Každý odpad se likviduje denně.Zbytky z talířů si odebírá školnice V.Vaníčková.

 

Úklid v kuchyni a v prostorách určených pro školní jídelnu.Bílení kuchyně se provádí jednou do roka, vždy o letních prázdninách.Dezinfekce bílého a černého nádobí, podlah v prostorách určených pro školní jídelnu se provádí jednou za měsíc. Při vzniku infekčního onemocnění se provádí dezinfekce častěji. Savo chloramin aj. Na mytí nádobí se používá odmašťovací prostředek Jar, pur aj. Podlaha v kuchyni a v příslušenství WC a sprchy se myjí denně.Mytí provádí pracovnice školní jídelny M.Blažková. Mrazák a lednice se odmrazují dle potřeby nejméně jednou za měsíc.

 


Vedoucí školní jídelny: Marie Blažková

 

 

 

 

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

 

Odvolání na legislativu:

 

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

 

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

 

Výrobků, § 8 odstavec 10.

 

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

 

Vyjádření ministerstva zemědělství:

 

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

 

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

 

ALERGENY V POTRAVINÁCH

 

Specifikace alergenů:

 

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék

 

.

 

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

 

Vysvětlení:

 

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

 

Alergická reakce : Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

 

Projevy alergické reakce:

 

kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.

 

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

 

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

 

Prahové hodnoty : Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

 

Běžné potravinové alergeny:

 

Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo

 

14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení

 

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,

 

rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

 

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

 

___________________________________________________________________________

 

1) Obiloviny

 

obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich

 

2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

 

3) Vejce a výrobky z nich

 

- patří mezi potraviny ohrožující život

 

4) Ryby a výrobky z nich

 

5) Podzemnice olejná

 

(arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život

 

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

 

7) Mléko a výrobky z něj

 

- patří mezi potraviny ohrožující život

 

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

 

9) Celer a výrobky z něj

 

10) Hořčice a výrobky z ní

 

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

 

12) Oxid siřičitý a siřičitany

 

v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

 

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

 

14) Měkkýši a výrobky z nich

 

 

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů

 

ve školních jídelnách

 

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

 

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

 

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

 

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit “,není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

 

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

 

Rodičovská veřejnost bude informována na rodičovských schůzkách, metodický materiál bude dostatečně s předstihem umístěn na web školy tak, aby mohly být nejasnosti v uvádění alergenů včas odbornými pracovníky vysvětleny. Nelze se při výrobě snídaní, přesnídávek, obědů, svačin nebo večeří při počtu 20, 50, 100, 500, 1000, 1200 strávníků věnovat jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategirií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka zaměstnání: 

Pro Mateřskou školu Choustníkovo Hradiště hledáme novou paní školnici a od nového školního roku také pomocnici do kuchyně. Popis obou pracovních pozicí:

 1. Školnice v mateřské škole. Celý úvazek (příp. zkrácený) s nástupem k 1. 8. 2021
 2. Pomocná kuchařka na umývání nádobí. Na dvě hodiny denně s nástupem k 1. 9. 2021

Výběrové řízení proběhne v mateřské škole     12. května 2021 od 15 hodin.

Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese: ms.choustnikovohradiste@seznam.cz.

Mgr. Ivana Mrštíková ředitelka MŠ

 

 

Č. j,: 56/2020                                                          V Choustníkově Hradišti

28. 5. 2020 

Výsledky přijímacího řízení.

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2020: 

 1. č. 41/2020
 2. č. 33/2020
 3.     č. 34/2020
 4. č. 38/2020
 5. č. 42/2020
 6. č. 35/2020
 7. č. 36/2020
 8. č. 44/2020
 9. č. 39/2020
 10. č. 43/2020

Žádám rodiče přijatých dětí, aby si v týdnu od 8. – 12. 6. 2020 přišli vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí“ a poskytnuté doklady k přijímacímu řízení, nejlépe od 9-12 hod. nebo 14-16 hod. 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin:

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 15.7. - 16.8.2019. Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

 

Výsledky přijímacího řízení 2019.

Do MŠ Choustníkovo Hradiště byly od 2. 9. 2019 přijaty děti s registračním číslem:

č. 45/2019

č. 46/2019 

Mgr. Ivana Mrštíková

 

V neděli 2. září 2018 od 14 hodin se v prostorách mateřské školy uskuteční Oslava 40. výročí otevření budovy mateřské školy v Choustníkově Hradišti a Loučení s prázdninami ve spolupráci s našimi hradišťtskými dobrovolnými hasiči.. Všichni jsou zváni a vítáni.

 

 

V Choustníkově Hradišti 4. 6. 2018 

Výsledky přijímacího řízení.

 Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2018: 

 1. č. 39/2018
 2. č. 36/2018
 3. č. 41/2018
 4. č. 37/2018
 5. č. 38/2018
 6. č. 44/2018

č. 42/2018  - zastaveno řízení 

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) je Mgr. Emil Kudrnovský, telefon: 608431321

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště v době letních prázdnin 

Mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele uzavřena v době letních prázdnin od 16. 7. - 19. 8. 2018. 

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce a cizí strávníky.

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Zápis do mateřské školy

 

bude  v pátek dne 

11. května 2018

  od 9 do 15, 30 hod.                         

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)
 • Občanský průkaz
 • Rodný list dítěte
 • Zdravotní průkaz dítěte

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1. 9. 2017:

 

 1. č. 45/2017

 2. č. 49/2017

 3. č. 40/2017

 4. č. 43/2017

 5. č. 38/2017

 6. č. 48/2017

 7. č. 46/2017

 8. č. 47/2017

 9. č. 42/2017

 10. č. 44/2017

 11. č. 39/2017

 12. č. 41/2017

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 17. 7. 2017 do 25 .8. 2017

Školní jídelna nebude vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

Zápis do mateřské školy

 

bude v pátek dne 12. května 2017 od 9 do 15,30 h.

 

S sebou si vezměte:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si předem vyzvedněte v MŠ (součástí žádosti je potvrzení lékaře o očkování dítěte)

 • Občanský průkaz

 • Rodný list dítěte

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty

k 1. 9. 2016:

 1. č. 41/2016

 2. č. 39/2016

 3. č. 36/2016

 4. č. 40/2016

 5. č. 42/2016

 6. č. 35/2016

 7. č. 37/2016

 8. č. 44/2016

 9. č. 43/2016

 10. č. 38/2016

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

Uzavření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena od 11. července do 26. srpna 2016. V týdnu od 11. 7. 2016 budeme malovat celou školu, přivítáme jakoukoliv pomoc při úklidu.

Školní jídelna při Mateřské škole Choustníkovo Hradiště nebude vařit ani

Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin

 

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v souladu se školním řádem a souhlasem zřizovatele uzavřena o vánočních prázninách od 23.12.2015 do 3.1.2016. Mateřskou školu znovu otevřeme v pondělí 4. ledna 2016.

 

V době podzimních prázdnin (29.a 30.10.2015) bude v mateřské škole normální provoz.

 

Upozorňujeme rodiče v předstihu na uzavření mateřské školy o jarních prázdninách, které v tomto školním roce vycházejí na týden od 22.-26.2.2016.

 

V Choustníkově Hradišti 12. 6. 2015

 

 

Výsledky přijímacího řízení.

 

 

Seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaty k 1.9.2015:

 

 1. 49/2015

 2. 50/2015

 3. 55/2015

 4. 57/2015

  

Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

 

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště bude v létě o hlavních prázdninách uzavřena

od 13.července do 21.srpna 2015.

Na školní zahradě se v době uzavření bude budovat nové oplocení pozemku mateřské školy.

V této době nebude školní jídelna vařit ani pro důchodce z obce a cizí strávníky.

 

 

V Choustníkově Hradišti 11. 5. 2015

        Mgr. Ivana Mrštíková

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

PROVOZ MŠ

Od 6,45 - 15, 45 hod.
V 15,45 se školka zavírá !

tele[1].png

499 392 183
725 842 007

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thunderbird.png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

adr[3].png

Mateřská škola
Choustníkovo Hradiště 42
544 42

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

email[3].png

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Najdete nás:

mapa1.jpg

Kliknutím zvětšíte

http://www.mapy.cz/#mm=FP@sa=s@st=s@ssq=choustn%C3%ADkovo%20hradi%C5%A1t%C4%9B@sss=1@ssp=136381408_137153664_136415456_137179296@x=136392282@y=137161108@z=15

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

provoz[3].png

VÁŽENÍ RODIČE:

ve školce můžeme být
od 6,30 do 16,00 hodin

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

logo[1].jpg

dolni2[2].jpg